Virginia đề xuất quỹ 39.000 USD/năm cho các Ủy ban Crypto và AI

Uy ban thượng viện Virginia đã đề xuất một nguồn dự trữ kết hợp hàng năm là 39.240 đô la cho hai ủy ban về trí tuệ nhân tạo (AI) và tiền điện tử mới thành lập.

Một đề xuất vào ngày 18 tháng 2 từ Hội đồng Dự trữ và Tài chính Thượng viện phân bổ hơn 23,6 triệu đô la cho các cơ quan lập pháp khác nhau. Từ tổng số đó, Ủy ban Blockchain và Tiền điện tử, được thành lập vào tháng 1 năm 2024, nhận được một nguồn dự trữ tổng cộng 17.192 đô la cho năm 2025 và 2026.

Ủy ban Trí tuệ Nhân tạo, hiện đang được gọi là Ủy ban Về Truyền thông, Công nghệ và Đổi mới, được phân bổ 22.048 đô la cho cùng một thời kỳ.

Nổi bật (màu đỏ) là đề xuất phân bổ quỹ của Virginia cho hoa hồng tiền điện tử và AI. Nguồn: Ủy ban Tài chính và Phân bổ Thượng viện Virginia
Nổi bật (màu đỏ) là đề xuất phân bổ quỹ của Virginia cho hoa hồng tiền điện tử và AI. Nguồn: Ủy ban Tài chính và Phân bổ Thượng viện Virginia

Ủy ban Blockchain và Tiền điện tử được giao nhiệm vụ nghiên cứu và đưa ra các đề xuất về công nghệ blockchain và tiền điện tử và thúc đẩy sự mở rộng trong tiểu bang. Nó sẽ bao gồm 15 thành viên, bao gồm bảy thành viên lập pháp và tám thành viên không lập pháp, được bổ nhiệm “không muộn hơn 45 ngày sau ngày có hiệu lực của luật này.”

Tương tự, Ủy ban Trí tuệ Nhân tạo nhằm phát triển và duy trì chính sách cuối cùng sẽ hạn chế việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tránh các hoạt động bất hợp pháp.

Dự luật sửa đổi Luật Virginia và thành lập ủy ban blockchain và tiền điện tử đã được giới thiệu vào ngày 9 tháng 1. Thượng viện đã thông qua nó một cách đồng thuận vào ngày 1 tháng 2.

Ngoài việc thành lập các ủy ban lập pháp mới xung quanh hệ sinh thái tiền điện tử và AI, Virginia gần đây đã giới thiệu dự luật về khai thác tiền điện tử ủng hộ cá nhân và doanh nghiệp.

Thượng nghị sĩ Saddam Azlan Salim đã đề xuất Dự luật Thượng viện Số 339 vào ngày 9 tháng 1, với mục tiêu miễn trừ người khai thác khỏi việc nhận giấy phép chuyển tiền. Dự luật cũng cấm các khu công nghiệp áp đặt các điều lệ cụ thể về việc khai thác:

“Không cần phải có giấy phép dưới chương này đối với bất kỳ cá nhân nào tham gia khai thác tài sản số tại nhà, khai thác tài sản số hoặc hoạt động kinh doanh khai thác tài sản số, như các thuật ngữ được định nghĩa trong § 15.2-2288.9.”

Trong khi các công ty cung cấp dịch vụ khai thác hoặc vụ bảo vệ không thể được phân loại là “đầu tư tài chính” dưới dự luật này, họ phải nộp báo cáo để đủ điều kiện được miễn trừ.

Dự luật đề xuất cho phép cá nhân có thể loại trừ tới 200 đô la cho mỗi giao dịch từ lợi nhuận vốn ròng của họ cho mục đích thuế. Sự loại trừ này áp dụng cho lợi nhuận thu được từ việc sử dụng tài sản số để mua hàng hoặc dịch vụ. Do đó, dự luật khuyến khích việc sử dụng tiền điện tử cho các giao dịch hàng ngày thông qua lợi ích thuế.